Parkreglement

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Zodra men Klimrijk Brabant betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Klimrijk Brabant gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Klimrijk Brabant zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

 3. Onder ‘Klimrijk Brabant’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen het klimparcours, netten adventure, de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Klimrijk Brabant te waarborgen. Het niet naleven van onderhavig parkreglement kan leiden tot weigering of verwijdering uit het park. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van entreebewijzen.

Artikel 2 Toegang en verblijf

 1. Het park is vrij toegankelijk. Betreden van het klimparcours en netten adventure of deelname aan een van de activiteiten is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs. Dit entreebewijs moet ook in het park op verzoek worden getoond.

 2. Entree bewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde klim- en openingstijden. Klimrijk Brabant is bevoegd de klim-en openingstijden te wijzigen.

 3. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

 4. Klimrijk Brabant is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

 5. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Klimrijk Brabant, gelijksoortige attributen.

 6. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken,(brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.

 7. Er is sprake van betaald parkeren. Voor het verlaten van het parkeerterrein van Klimrijk Brabant dient u een uitrijticket te kopen. Deze uitrijtickets zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.

 8. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 9. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Klimrijk Brabant.

 10. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen. 

 11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden en op het verharde terras.

 12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden. 

 13. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Klimrijk Brabant is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

 14. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Klimrijk Brabant is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

Artikel 3 Beeld- en geluidsopnames

 1. Klimrijk Brabant kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en van de personen die zich in of rondom het park begeven. Klimrijk Brabant en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Klimrijk Brabant en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Klimrijk Brabant en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

 2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Klimrijk Brabant is verkregen.

Artikel 4 Veiligheid

 1. Klimrijk Brabant is gerechtigd bezoekers die zich niet houden aan dit parkreglement en/of van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Klimrijk Brabant tot enige vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.

 2. Klimrijk Brabant maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.

 3. Bezoekers van het park dienen de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Klimrijk Brabant strikt op te volgen.

 4. Betreding van het klimparcours is uitsluitend toegestaan voor personen van tenminste 1.30 meter, met uitzondering van het Pico Parcours. Betreding van het Pico Parcours is uitsluitend toegestaan voor kinderen vanaf 4 jaar tot 1.30 meter.

 5. Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan na het volgen van een klim- en veiligheidsinstructie verzorgd door een instructeur van Klimrijk Brabant.

 6. De deelnemer dient na het volgen van de klim- en veiligheidsinstructie en vóór het betreden van het klimparcours een ondertekend inschrijfformulier te overhandigen aan de instructeur. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn (meerderjarige) begeleider.

 7. Tijdens het betreden van het klimparcours draagt de deelnemer een klimgordel en helm. De klimgordel is ten allen tijde gezekerd aan een veiligheidslijn.

 8. De deelnemer dient het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. De deelnemer dient eventuele gebreken per direct te melden aan een medewerker van Klimrijk Brabant. De deelnemer mag geen wijzigingen aanbrengen in het ter beschikking gestelde materiaal en/of dit materiaal aan anderen in gebruik geven zonder de voorafgaande toestemming van een medewerker van Klimrijk Brabant. De deelnemer stelt Klimrijk Brabant zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van het materiaal. Direct na het verlaten van het klimparcours overhandigt de deelnemer het ter beschikking gestelde materiaal aan een medewerker van Klimrijk Brabant in dezelfde staat waarin hij het in ontvangst heeft genomen.

 9. Tijdens het betreden van het klimparcours mag de deelnemer geen zaken bij zich dragen welke naar het oordeel van de medewerkers van Klimrijk Brabant een gevaar opleveren voor de deelnemer of andere personen, hieronder zijn in elk geval begrepen sieraden (lange oorbellen, kettingen en armbanden), camera’s en mobiele telefoons.

 10. Tijdens het betreden van het klimparcours dient de deelnemer stevig schoeisel te dragen. De deelnemer draagt lange haren in een staart.

 11. Een bezoeker voor wie het betreden van het klimparcours een verhoogd (gezondheids-)risico met zich mee kan brengen doordat hij niet in een goede conditie verkeert of een (medische) beperking heeft, dient hiervan vooraf melding te maken bij een medewerker van Klimrijk Brabant.

 12. Een bezoeker die onder invloed is van verdovende middelen(medicijnen, alcohol, drugs etc.) mag het park niet betreden.

 13. Het bezoek aan Klimrijk Brabant geschiedt geheel voor eigen risico.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Klimrijk Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het betreden van het klimparcours), tenzij het letsel of de schade is ontstaan als gevolg van een materieel gebrek aan het klimparcours dat Klimrijk Brabant kende of behoorde te kennen of als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Klimrijk Brabant.

 2. Klimrijk Brabant is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

 3. Voor zover Klimrijk Brabant geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

 4. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Klimrijk Brabant en/of schade toebrengen aanbezittingen van Klimrijk Brabant worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

 5. Klimrijk Brabant adviseert bezoekers voor het opbergen van waardevolle bezittingen gebruik te maken van de aanwezige lockers. Het gebruik van de lockers is kosteloos en geschiedt voor eigen risico van de bezoekers.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf bij Klimrijk Brabant!
Management en medewerkers Klimrijk Brabant