Parkreglement

Bekijk hieronder het parkreglement van Klimrijk Brabant.

klimrijk-brabant-buitengewoon-avontuurlijk.jpeg

Artikel 1 Toepasselijkheid

- Zodra men Klimrijk Brabant betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Klimrijk Brabant gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
-    Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Klimrijk Brabant zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
-    Onder ‘Klimrijk Brabant’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen het klimparcours, de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Artikel 2 Toegang en verblijf

-    Het park is vrij toegankelijk, betreden van het klimparcours is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs.
-    Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde klim- en openingstijden. Klimrijk Brabant is bevoegd de klim- en openingstijden te wijzigen.
-    Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
-    Klimrijk Brabant is bevoegd (een) gedeelte(n) van het klimparcours te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
-    Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
-    Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
-    Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Klimrijk Brabant.

Artikel 3 Veiligheid

-    Klimrijk Brabant is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Klimrijk Brabant tot enige vergoeding is gehouden.
-    Bezoekers van het park dienen de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Klimrijk Brabant strikt op te volgen.
-    Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan voor personen van tenminste 1.30 meter.
-    Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan na het volgen van een klim- en veiligheidsinstructie verzorgd door een instructeur van Klimrijk Brabant.
-    De deelnemer dient na het volgen van de klim- en veiligheidsinstructie en vóór het betreden van het klimparcours een ondertekend inschrijfformulier te overhandigen aan de instructeur. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn (meerderjarige) begeleider. Tijdens het betreden van het klimparcours draagt de deelnemer een klimgordel. De klimgordel is te allen tijde gezekerd aan een veiligheidslijn.
-    De deelnemer dient het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. De deelnemer dient eventuele gebreken per direct te melden aan een medewerker van Klimrijk Brabant. De deelnemer mag geen wijzigingen aanbrengen in het ter beschikking gestelde materiaal en/of dit materiaal aan anderen in gebruik geven zonder de voorafgaande toestemming van een medewerker van Klimrijk Brabant. De deelnemer stelt Klimrijk Brabant zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van het materiaal. Direct na het verlaten van het klimparcours overhandigt de deelnemer het ter beschikking gestelde materiaal aan een medewerker van Klimrijk Brabant in dezelfde staat waarin hij het in ontvangst heeft genomen.
-    Tijdens het betreden van het klimparcours mag de deelnemer geen zaken bij zich dragen welke naar het oordeel van de medewerkers van
Klimrijk Brabant een gevaar opleveren voor de deelnemer of andere personen, hieronder zijn in elk geval begrepen sieraden (lange oorbellen,
kettingen en armbanden), camera’s en mobiele telefoons.
-    Tijdens het betreden van het klimparcours dient de deelnemer stevig schoeisel te dragen. De deelnemer draagt lange haren in een staart.
-    Een bezoeker voor wie het betreden van het klimparcours een verhoogd (gezondheids-)risico met zich mee kan brengen doordat hij niet in een goede conditie verkeert of een (medische) beperking heeft, dient hiervan vooraf melding te maken bij een medewerker van Klimrijk Brabant.
-    Een bezoeker die onder invloed is van verdovende middelen (medicijnen, alcohol, drugs etc.) mag het park niet betreden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

-    Klimrijk Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het betreden van het klimparcours), tenzij het letsel of de schade is ontstaan als gevolg van een materieel gebrek aan het klimparcours dat Klimrijk Brabant kende of behoorde te kennen of als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Klimrijk Brabant.
-    Klimrijk Brabant is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
-    Indien Klimrijk Brabant niet met succes een beroep kan doen op een van de genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
-    Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Klimrijk Brabant en/of schade toebrengen aan bezittingen van Klimrijk Brabant worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.
-    Klimrijk Brabant adviseert bezoekers voor het opbergen van waardevolle bezittingen gebruik te maken van de aanwezige lockers. Het gebruik van de lockers is kosteloos en geschiedt voor eigen risico van de bezoekers.

Artikel 5 Klachten

-    Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Klimrijk Brabant om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van een klachtenformulier, te verkrijgen bij de kassa.
Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf bij Klimrijk Brabant!
Management en medewerkers Klimrijk Brabant

Op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws, topacties en de leukste activiteiten!