Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden van Klimrijk Brabant.

klimrijk-brabant-buitengewoon-avontuurlijk.jpeg

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Buitenjan Exploitatie B.V. met betrekking tot de verkoop van e-tickets voor toegang tot Klimrijk Brabant (hierna: park) en de aangeboden activiteiten op of vanuit het park. 

De Buitenjan Exploitatie B.V. (hierna: Klimrijk De Buitenjan) is gevestigd aan de Turfweg 9, te Veldhoven (5504 RL) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17128695.

Klimrijk De Buitenjan behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Ontvangst boekingsbevestiging
Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van Klimrijk De Buitenjan komt de overeenkomst tot boeking van een activiteit tussen u en Klimrijk De Buitenjan tot stand.

Zodra Klimrijk De Buitenjan de verschuldigde totaalprijs voor de door u geboekte activiteit heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mail adres, de bevestiging van uw boeking.  

Juiste gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het boeken van de door u gewenste activiteit. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat de door u gewenste boekingsbevestiging niet wordt toegezonden. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Boekingsbevestiging

Iedere boekingsbevestiging is voorzien van een uniek boekingsnummer en een geldigheidsdatum en -tijd. Buiten deze datum en tijd is de boeking niet geldig. Bij het verstrijken van de op de boekingsbevestiging vermelde geldigheidsdatum en –tijd vervalt de aanspraak op eventueel niet gebruikte onderdelen van een boeking.
Op verzoek van een medewerker van Klimrijk De Buitenjan dient de boekingsbevestiging te worden getoond.

Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van een boekingsbevestiging is niet toegestaan.

Toegang park
Een boekingsbevestiging dient in goede kwaliteit te zijn afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of goed leesbaar te zijn afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet. Indien de boekingsbevestiging, naar het oordeel van Klimrijk De Buitenjan, niet goed leesbaar is, geeft deze geen recht op toegang tot de door u geboekte activiteit. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u. Klimrijk De Buitenjan is bevoegd de klim- en openingstijden te wijzigen.

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene betreden. Klimrijk De Buitenjan is bevoegd (een) gedeelte(n) van het klimparcours te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

Annulering
De overeenkomst tot boeking van een activiteit kan door u niet worden ontbonden.

Boekingsbevestigingen worden door Klimrijk De Buitenjan  niet teruggenomen, kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden vervangen door een ander boeking.

De op de boekingsbevestiging vermelde geldigheidsdatum en -tijd worden door Klimrijk De Buitenjan  niet verlengd.

Veiligheid

Klimrijk De Buitenjan is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Klimrijk De Buitenjan tot enige vergoeding is gehouden. Bezoekers van het park dienen de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Klimrijk De Buitenjan strikt op te volgen. Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan voor personen van tenminste 1.30 meter. Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan na het volgen van een klim- en veiligheidsinstructie verzorgd door een instructeur van Klimrijk De Buitenjan. De deelnemer dient na het volgen van de klim- en veiligheidsinstructie en vóór het betreden van het klimparcours een ondertekend inschrijfformulier te overhandigen aan de instructeur. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn (meerderjarige) begeleider. Tijdens het betreden van het klimparcours draagt de deelnemer een klimgordel. De klimgordel is te allen tijde gezekerd aan een veiligheidslijn. De deelnemer dient het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. De deelnemer dient eventuele gebreken per direct te melden aan een medewerker van Klimrijk De Buitenjan. De deelnemer mag geen wijzigingen aanbrengen in het ter beschikking gestelde materiaal en/of dit materiaal aan anderen in gebruik geven zonder de voorafgaande toestemming van een medewerker van Klimrijk De Buitenjan. De deelnemer stelt Klimrijk De Buitenjan zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van het materiaal. Direct na het verlaten van het klimparcours overhandigt de deelnemer het ter beschikking gestelde materiaal aan een medewerker van Klimrijk De Buitenjan in dezelfde staat waarin hij het in ontvangst heeft genomen. Tijdens het betreden van het klimparcours mag de deelnemer geen zaken bij zich dragen welke naar het oordeel van de medewerkers van Klimrijk De Buitenjan een gevaar opleveren voor de deelnemer of andere personen, hieronder zijn in elk geval begrepen sieraden (lange oorbellen, kettingen en armbanden), camera’s en mobiele telefoons. Tijdens het betreden van het klimparcours dient de deelnemer stevig schoeisel te dragen. De deelnemer draagt lange haren in een staart. Een bezoeker voor wie het betreden van het klimparcours een verhoogd (gezondheids-)risico met zich mee kan brengen doordat hij niet in een goede conditie verkeert of een (medische) beperking heeft, dient hiervan vooraf melding te maken bij een medewerker van Klimrijk De Buitenjan. Een bezoeker die onder invloed is van verdovende middelen (medicijnen, alcohol, drugs etc.) mag het park niet betreden.

Aansprakelijkheid

Klimrijk De Buitenjan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het betreden van het klimparcours), tenzij het letsel of de schade is ontstaan als gevolg van een materieel gebrek aan het klimparcours dat Klimrijk De Buitenjan kende of behoorde te kennen of als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Klimrijk De Buitenjan. Klimrijk De Buitenjan is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Indien Klimrijk De Buitenjan niet met succes een beroep kan doen op een van de genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Klimrijk De Buitenjan en/of schade toebrengen aan bezittingen van Klimrijk De Buitenjan worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald. Klimrijk De Buitenjan adviseert bezoekers voor het opbergen van waardevolle bezittingen gebruik te maken van de aanwezige lockers. Het gebruik van de lockers is kosteloos en geschiedt voor eigen risico van de bezoekers.

Technische storing
Klimrijk De Buitenjan  is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw boeking niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Klimrijk De Buitenjan  is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Parkreglement
Op de overeenkomst tot boeking van een activiteit is naast de algemene voorwaarden aanvullende activiteiten ook het parkreglement van Klimrijk De Buitenjan  van toepassing. Met het betreden van het park verklaart u zich akkoord met dit parkreglement. Klimrijk De Buitenjan  behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegeven
Klimrijk De Buitenjan  verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de boekingsprocedure worden verstrekt, worden door ons verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Klimrijk De Buitenjan  en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder deze persoonsgegevens kan uw boeking worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Klimrijk De Buitenjan  van toepassing. Voor de betaling van uw boeking maakt Klimrijk De Buitenjan  gebruik van de diensten van Ingenico Group] (hierna: Ingenico), Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Contact
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, een bezoek aan het park, over e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of het parkreglement kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie op 088-9000360, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van het park, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van het park behandeld.

Op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws, topacties en de leukste activiteiten!